نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا

نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا

Journal of Apadana Computer Engineering Studiesپوستر نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا

نشریه مطالعات مهندسی کامپیوتر آپادانا به صورت دوفصلنامه منتشر شده و به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

حوزه های تحت پوشش:

۱. سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-سیستم های چند رسانه ای

۲. سیستم های نرم افزاری- طراحی و تولید نرم افزار

۳. الگوریتم ها و محاسبات-سیستم های اطلاعاتی

۴. سیستم های کامپیوتری- شبکه های کامپیوتر

۵. سیستم های چندعامله-سیستم های هوشمند

۶. مهندسی نرم افزار و معماری نرم افزار

۷. نظریه محاسبه و محاسبات علمی

۸. معماری سیستم های کامپیوتری

۹. پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی

۱۰. هوش مصنوعی و رباتیک

۱۱. شبکه و امنیت سیستم های کامپیوتر

۱۲. بلاک چین