فصلنامه فقه و حقوق معاصر

فصلنامه فقه و حقوق معاصر

Jurisprudence and contemporary lawپوستر فصلنامه فقه و حقوق معاصر

فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق معاصر توسط مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه دارای مجوز شماره ۲۹۷۵۷/۹۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

مقالاتی که در سامانه مجله ثبت می‌شوند، در ابتدا از نظر عنوان مقاله، ساختار، مرتبط بودن موضوع و اصالت مورد بررسی قرار می‌گیرند. براساس بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریات موظف به مشابه یابی مقالات در سامانه سمیم نور هستند. بدین منظور کلیه مقالات در سامانه مزبور مشابه یابی می گردد و در صورت مشابهت بیش از ۲۰ درصد به نویسنده بازگردانده می شود تا اصلاحات آن را انجام دهد. همچنین مقاله از نظر دور بودن از سرقت ادبی نیز ارزیابی می‌شود. نویسندگان در مستند مکتوبی مسئولیت سلامت مقاله و نظر موافق همکاران را در مورد نحوه همکاری در تهیه مقاله به عهده می‌گیرند. سپس مقاله برای تعیین داور و ارزیابی علمی به دبیران تخصصی که مشاورین علمی سردبیر هستند، ارسال می‌شود. دبیران تخصصی و همچنین داوران مقاله از بین پژوهشگران متخصص در همان رشته انتخاب می‌شوند. همه عوامل موثر در تولید، داوری و تایید نهایی مقالات متعهد و موظف به رعایت اصول اخلاقی مجله هستند.