پژوهشنامه زنان

پژوهشنامه زنانپوستر پژوهشنامه زنان
سردبیر:محمدرضا جوادی یگانه
مریم صانع پور
نام اختصاری:پژوهشنامه زنان
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار