فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

Journal of Financial and Behavioral Researches in Accountingپوستر فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری مجله ای با رویکرد پژوهشی است که بر اساس مصوبه "سیزدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ راه اندازی شده است.

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری فصلنامه ای است که با رویکرد علمی- پژوهشی و با رسالت توسعه دانش و پژوهش حسابداری مالی و رفتاری در کشور، به انتشار مقاله های پژوهشی در این حوزه مبادرت می کند.

مقاله های با رویکرد تجربی، اثباتی و پیمایشی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می باشد:

پژوهش های مالی رفتاری

پژوهش های رفتاری در حسابداری

پژوهش های رفتاری در حسابداری مدیریت

پژوهش های رفتاری در حسابرسی

پژوهش های رفتاری در مدیریت مالی و سرمایه گذاری