فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی

فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی
 فصلنامه علمی «علوم و فنون آبخاکی» بر اساس مجوز شماره ۸۷۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ کمیسیون انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آئین نامه ۱۱/۲۵۶۸۵ + ۱۳۹۸/۰۲/۰۹  نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.

محورهای فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی

علوم آبخاکی: ژئومورفولوژی ساحلی، آبنگاری ساحلی، هواشناسی ساحلی و دریایی، مهندسی ساحل و سازه های دریایی، علوم جغرافیایی و حقوقی (دریا محور)

عملیات آبخاکی: پدافند غیر عامل در دریا و ساحل، پشتیبانی و لجستیک، مدیریت و فرماندهی، علوم انسانی، تکنیک و تاکتیک ها،سلاح ها و تجهیزات، آموزش و آینده پژوهی در عملیات آبخاکی تفنگداران دریایی