نشریه مراقبت سرطان

نشریه مراقبت سرطان

Iranian Journal of Cancer Careپوستر نشریه مراقبت سرطان

با توجه به شیوع روزافزون انواع سرطان ها و همچنین مزمن بودن این بیماری، این بیماران بمدت طولانی نیاز به مراقبتهای مختلف و از جمله مراقبتهای تسکینی دارند، در این راه بیشترین افرادی که به این بیماران مراقبتها را ارایه می دهند پزشکان،پرستاران، پیراپزشکان می باشند. پرستاران در طول بستری بیماران برای انجام آزمایشات تشخیصی و درمانی، اعمال جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی همراه صمیمی این بیماران بوده و مراقبتهای لازم را از انها انجام می دهند. همچنین پزشکان و پرستاران در درمانهای تسکینی، کاهش درد، سازگاری با بیماری، معنویت درمانی، بیماران و خانواده آنها را یاری می دهند. انجمن علمی پرستاری ایران در راستای رسالت علمی خود با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران نشریه مراقبت سرطان را با هدف انتشار تازه ترین یافته های تحقیقات علمی در زمینه تشخیص، درمان، مراقبت، توانبخشی و... سرطان منتشر می نماید . امید است این خدمت بتواند با فراهم آوردن زمینه مراقبت علمی به التیام دردها و آلام این بیماران و خانواده آنها بیانجامد.

نشریه مراقبت سرطان بمنظور چاپ تازه ترین یافته های علمی حاصل از تحقیقات در زمینه های زیر منتشر می گردد:

تحقیقات مرتبط با روشهای تشخیصی سرطان ها
تحقیقات مرتبط با روشهای درمانی سرطان ها
تحقیقات مرتبط با مراقبتهای جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی سرطان ها
تحقیقات مرتبط با مراقبتهای تسکینی در سرطان ها
تحقیقات مرتبط با مشکلات و بار بیماری در خانواده بیماران مبتلا به سرطان
تحقیقات مرتبط با پیشگیری سرطان
تحقیقات مرتبط با رادیوتراپی سرطانها
تحقیقات مرتبط با شیمی درمانی، عوارض و مراقبتهای مرتبط با آن در سرطانها
تحقیقات مرتبط با داروهای سرطان
تحقیقات مرتبط با اعمال جراحی در سرطان ها و مراقبتهای مرتبط با آن
و سایر تحقیقات مرتبط با سرطان ها و مراقبتهای پرستاری در سرطان