پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

Watershed managementپوستر پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز

  براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه 24/12/1389 که طی نامه شماره 9745/11/3 /90 مورخه 29/1/1390 ابلاغ شد با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (از سال اول شماره 1 بهار و تابستان 1389) موافقت به عمل آمد.

موضوعات اختصاصی:آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع