دوفصلنامه زیست شهر

دوفصلنامه زیست شهر

urban axistپوستر دوفصلنامه زیست شهر

دوفصلنامه زیست شهر توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با شهرسازی مقاله می پذیرد.

 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • شهر نشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل زیست محیطی کلان شهر ها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمران و شهرسازی در شهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • حمل و نقل شهری ، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن
 • فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست شهری
 • اثرات و روش های نجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • طراحی شهری ، بهسازی منظر و محیط زیست