دوفصلنامه کالبد شهر

دوفصلنامه کالبد شهر

The body of the city
دوفصلنامه کالبد شهر توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با عمران و شهرسازی مقاله می پذیرد.