دوفصلنامه کالبد شهر

دوفصلنامه کالبد شهر

The body of the cityپوستر دوفصلنامه کالبد شهر

دوفصلنامه کالبد شهر توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با عمران و شهرسازی مقاله می پذیرد.