پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی

پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی

Religious culture and knowledgeپوستر پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی

نشریه علمی‌ پژوهش نامه فرهنگ ومعارف دینی توسط دانشگاه شهرکرد به زبان فارسی منتشر می شود.

اهداف و چشم اندازهای این مجله عبارت است از:

الف. اهداف

تحقیق در مرزهای دانش فرهنگ ومعارف دینی و زمینه‌سازی برا‌ی نظریه‌پردازی در این حوزه.
نقد روشمند نظری و عملی موجود به منظور ارتقای فرهنگ ومعارف دینی.
استحکام بخشیدن به گفتمان فرهنگ ومعارف اسلامی و افزایش توان آن جهت رقابت علمی سازنده با سایر گفتمان‌های رقیب و بدیل
۴.آسیب‌شناسی نظری و عملی رد حوزه فرهنگ ومعارف دینی به منظور ارائه راهکارهای بومی‌.

ب. چشم انداز

نشریه علمی پژوهش نامه فرهنگ ومعارف دینی در چشم انداز آینده به عنوان نشریه ای مرجع در سطح داخلی و خارجی مطرح خواهد بود که در تبیین گفتمان فرهنگ ومعارف اسلامی اسلامی در ابعاد مختلف پیشگام بوده و مجال مناسبی را برای طرح نظریه های جدید و راهبردهای نوین برای مدیریت فرهنگ ومعارف دینی پیشنهاد می دهد.

پ. سیاست ها

انتشار مقالات برآمده از تحقیقات علمی و دربردارنده نتایج نوآورانه در گستره فرهنگ ومعارف اسلامی
انتشار مقالات انتقادی که زمینه‌ها، موضوعات یا راه‌حل‌های نوینی را در عرصه فرهنگ ومعارف اسلامی مطر ح می‌سازند.
انتشار مقالاتی که به شناسایی و طرح مسائل نوین در ارتباط با فرهنگ ومعارف اسلامی متناسب با شرایط نوین جامعه کمک می‌نمایند.