پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

Journal of Contemporary Iranian Literatureپوستر پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران

دوفصلنامه «پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران» با هدف انتشار مقالات علمی در حوزه­‌های مرتبط با ادبیات معاصر طبق پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۸۵۲۰۷ و به تاریخ ۹۸/۲/۹ به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

در نشریه پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران که هدف آن چاپ کارهای حاصل از پژوهشهای علمی و یافته های تازه و سودمند و ابتکاری است، مقاله هایی در زمینه جریان شناسی شعر و نثر معاصر ایران به چاپ می رسد.​​​​​​​