دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات

دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات

Media and Communication Researchپوستر دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات

دوفصلنامه پژوهش های رسانه و ارتباطات توسط دانشگاه ادیان و مذاهب به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با رسانه ارتباطات مقاله می پذیرد.