دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر

دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر

Journal of Philosophyپوستر دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف عقلانی دینی دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی گرفته است.
مقالات این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم اندازهای زیر هستند:
- تاریخ فلسفه؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و افول اندیشه‌های فلسفی و عرضه
نظریات و تحلیل‌های تازه در حوزه‌های مختلف فلسفی.
- جغرافیای اندیشه‌های فلسفی؛ نگاه محققانه به محدوده جغرافیایی اندیشه‌های فلسفی در طول تاریخ و
توسعه و تضییق نظام‌های فکری در ایران و جهان؛
- معرفی و تتبع در منابع فلسفی و احیای میراث فلسفی اسلام و ایران؛ تصحیح و بررسی تحلیلی و نقد
متون فلسفی و منبع‌شناسی آموزه‌ها، نظام‌ها، دیدگاه‌ها و مکاتب فلسفی.
- قواعد کلی در فلسفه؛ بررسی، تحلیل و نقد مبانی و قواعد کلی در نظام‌های مختلف فلسفی، شامل
خداشناسی، انسان‌شناسی، وجودشناسی و معرفت‌شناسی.
- کارکردهای فلسفه؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در کارکردهای فلسفه، تبیین کاربردهای اندیشه‌های
فلسفی در حوزه‌های دین، اخلاق، انسان، معرفت و ...
- مطالعات تطبیقی در زمینه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی مقایسه‌ای.