فصلنامه شهر تاب آور

فصلنامه شهر تاب آور

Resilient cityپوستر فصلنامه شهر تاب آور

فصلنامه شهر تاب آور توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) به زبان فارسی منتشر می شود.

محورهای موضوعی مجله

۱- حفاظت و مصون سازی زیرساخت ها و دارایی های شهری

۲-شهر امن و ساخت و ساز ایمن

۳-مدیریت و برنامه ریزی شهری

۴-مهندسی مدیریت بحران شهری

۵- شهر تاب آور

۶- پدافند شهری

۷- شهر هوشمند

۸- سایر موارد مرتبط