فصلنامه جامع دفاع مقدس

فصلنامه جامع دفاع مقدس

Comprehensive Holy Defenseپوستر فصلنامه جامع دفاع مقدس

فصلنامه جامع دفاع مقدس توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی در حوزه دفاع مقدس مقاله می پذیرد.