پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

Comparative Hadith Sciences Research Journalپوستر پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی به صورت دوفصلنامه توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقالات:

·        مطالعات حدیث پژوهی تطبیقی، مطالعات بین رشته ای حدیث و علوم انسانی

اهداف و  رویکردها:

بندهای ذیل ناظر به فضای تطبیقی و مقایسه‌ی پژوهش‌های داخلی و شیعی با فضای اهل سنت و پژوهش‌های بین المللی است:

۱. ارتقاء و توسعه بخشی فضای علمی پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه؛

۲. شناسایی و نقد اندیشه‌های نو در پژوهش‌های حدیثی تطبیقی؛

۳. بسترسازی مناسب برای تولید علم و طرح نظریه‌های نو؛

۴. شناسایی چالش‌های فراروی دانش حدیث و رفع آنها؛

۵. شناسایی و معرفی پژوهشگران و عالمان حدیث شناس در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی؛

۶. شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی در زمینه حدیث پژوهی تطبیقی؛

۷. تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم‌سوی داخلی و خارجی.