فصلنامه تمدن پژوهی

فصلنامه تمدن پژوهی

Civilization Research
با توجه به راه اندازی فصلنامه تمدن‌پژوهی به عنوان اولین فصلنامه تخصصی در حوزه مطالعات تمدنی از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می‌آورد.

این نشریه در واقع به ضروری‌ترین موضوع بنیادین انقلاب اسلامی در دهه‌های آینده خواهد پرداخت. «نظریه تمدنی انقلاب اسلامی چیست و با چه برنامه و نقشه و چه بنیاد‌هائی به سوی آن تمدن در حال حرکت است؟» از مهمترین پرسش‌هایی است که قرار است در این نشریه به آن بپردازیم.