فصلنامه تمدن پژوهی

فصلنامه تمدن پژوهی

Civilization Researchپوستر فصلنامه تمدن پژوهی

با توجه به راه اندازی فصلنامه تمدن‌پژوهی به عنوان اولین فصلنامه تخصصی در حوزه مطالعات تمدنی از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می‌آورد.

این نشریه در واقع به ضروری‌ترین موضوع بنیادین انقلاب اسلامی در دهه‌های آینده خواهد پرداخت. «نظریه تمدنی انقلاب اسلامی چیست و با چه برنامه و نقشه و چه بنیاد‌هائی به سوی آن تمدن در حال حرکت است؟» از مهمترین پرسش‌هایی است که قرار است در این نشریه به آن بپردازیم.