دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

Studies of contemporary Muslim thoughtپوستر دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

به استناد ماده واحده مصوب جلسه ۶۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس نامه شماره ۳۹۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه‌های علمیه، نشریه «مطالعات اندیشه معاصر مسلمین» از شماره دو به رتبه «علمی پژوهشی» ارتقا یافت.

این نشریه به بررسی و ارزیابی دست‌آوردهای نظری متفکران مسلمان معاصر که ناظر به معضلات معرفتی جهان اسلام بوده و دارای ویژگی‌های زیر باشند، می‌پردازد:

  مطالعات برخوردار از نگاه جامعه‌شناختی؛

  حاوی تحلیل‌های جامع و ایده‌های نو؛

  ناظر به حل چالش‌های نظری معاصر جهان اسلام؛

  معطوف به رویکرد اندیشمندان معاصر جهان اسلام (به ویژه اندیشمندان غیر ایرانی).