الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما)

الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما)

Literary studies magazineپوستر الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما)

جله الدراسات الادبیه، مقالات پژوهشی محققان داخل و خارج کشور را در زمینه‌های زیر منتشر می‌کند:
-تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل زبان و ادبیات فارسی و عربی، زمینه ها و حوزه های مشترک میان این دو زبان و ادبیات در گذشته و حال، و همچنین بررسی آثار ادبی، فکری و هنری که در نتیجه این تاثیر پذیری و تاثیر گذاری متقابل، به یکی از زبانهای عربی یا فارسی به رشته تحریر درآمده است.
-تاثیر ادبیات فارسی و عربی یا یکی از آنها، بر ادبیات جهان
- مقالات هر یک از شماره های مجله با محوریت یک شاعر یا ادیب که در یکی از دو ادبیات عربی یا فارسی تاثیر گذاشته یا از آن دو تاثیر پذیرفته است؛ منتشر خواهد شد. بر این اساس، شماره ۱۰۳ ویژه نیما یوشیج، بنیان‌گذار شعر نوین فارسی است. اهمیت و پیشگامی نیما یوشیج، و بررسی مقایسه ای میان این شاعر و پیشگامان شعر نوی عربی به عنوان محورها و موضوعات پیشنهادی برای مقالات در نظر گرفته شده است.


-نقد و بررسی آخرین آثار زبانی و ادبی منتشر شده به زبان فارسی و یا عربی که در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.

چاپ مقاله در مجله رایگان است.

این مجله موفق به کسب ضریب تاثیر عربی ۷۳/. از اتحادیه دانشگاه‌های عربی در مصر گردیده است.