ماهنامه ادبیات متعهد

ماهنامه ادبیات متعهد

Committed Literatureپوستر ماهنامه ادبیات متعهد

این نشریه در پی آن است تا زمینه انتشار آثار محققان، استادان، نویسندگان، شاعران، منتقدین و هنرمندان را در حوزه شعر و نثر ادبیات متعهد جهت دستیابی به اهداف زیر فراهم کند:

 

بررسی و تبیین مبانی علمی و ادبی ادبیات متعهد
شناخت شاخصه­ ها و ویژگی های آثار نظم و نثر ادبیات متعهد
 بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات متعهد
شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر ادبیات متعهد
بررسی و تبیین فرهنگ ازخودگذشتگی در متون ادبی متعهد
تبیین ادبیات متعهد به عنوان یک سبک ادبی
بررسی تعامل و ارتباط ادبیات متعهد با شرایط زمانه
سبک شناسی نظم و نثر ادبیات متعهد با اتکا بر سطح محتوایی
تبیین فرهنگ تعهد ادبی و تعامل آن با هویت ملی
تبیین ادبیات متعهد و تعهد بین الملل
بررسی زبان ادبیات متعهد
ادبیات متعهد در سطح جهانی
ادبیات متعهد درعصر ارتباطات مجازی
جایگاه ادبیات متعهد درنظام علمی آموزشی ایران
بررسی و تحلیل ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیکی ادبیات متعهد در ایران و جهان
ادبیات متعهد و کودکان و نوجوانان
ادبیات متعهد و زنان با بررسی و تحلیل جایگاه زنان در ادبیات متعهد، بازتاب مشارکت زنان در صحنه‌‌ های از خودگذشتگی و فداکاری در جامعه
آسیب‌شناسی و نقد ادبیات متعهد شامل آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی محتوایی ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی زبانی و ساختاری ادبیات متعهد، آسیب‌شناسی عملکرد نهادهای فعال در حوزه‌ ادبیات متعهد(دانشگاه‌ها، نهادها، کنگره‌ها، رسانه‌ها، ناشران و... )، آسیب‌شناسی آثار منتشر شده در حوزه ادبیات متعهد (شعر، داستان، نقد و ...).
فراهم آوردن آثار تالیفی، تحقیقی و تحلیلی در محورهای ارزشی مانند ازخودگذشتگی و کمک به دیگران، صلح و گسترش دگر دوستی، دوری از تعصبات گمراه کننده می باشد و به دلیل تقویت نسل امروز با این ارزش ها.