فصلنامه پژوهش های معماری نوین

فصلنامه پژوهش های معماری نوین

Architectural technologies studiedپوستر فصلنامه پژوهش های معماری نوین

پروانه انتشار رسانه غیر برخط پژوهش های معماری نوین در زمینه معماری (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصل نامه به نام موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی فاطمیه س در تاریخ ۱۴۰۰.۲.۲۷ به شماره ثبت ۸۷۹۹۵ صادر شده است.

حوزه های تحت پوشش:

· علوم جدید در معماری

· سازه های نوین

· تکنیک و روش های ساخت نوین

· تکنولوژی معماری

· معماری رایانشی

· ساخت دیجیتالی

· علوم کامپیوتر در معماری

· هوش مصنوعی در معماری

· معماری هوشمند

· معماری پایدار

· معماری بایونیک

· معماری سبز

· مباحث جدید در حوزه انرژی در معماری

· مباحث جدید در حوزه مدیریت پروژه در معماری

· مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

· پژوهش های جدید میان رشته ای در معماری

· مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و شهرسازی

· مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و سایر هنرها

· جنبه های استفاده نو از معماری سنتی، معماری ایرانی و یا معماری اسلامی