فصلنامه زیست بوم نوآوری

فصلنامه زیست بوم نوآوری

Journal of Innovation Ecosystemپوستر فصلنامه زیست بوم نوآوری

 فصلنامه زیست بوم نوآوری با صاحب امتیازی دانشگاه سیستان و بلوچستان و همکاری انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران منتشر می شود. زیست‌بوم نوآوری شبکه‌ای از بازیگران، پیرامون ارزش مرکزی است که برای موفقیت و بقای خود به یکدیگر وابسته هستند. مشخصه اصلی که این مفهوم را از سایر بخش‌ها و شبکه‌های تامین متمایز می‌کند، مدلسازی صریح وابستگی‌های متقابل بازیگران است.

هدف از انتشار این فصلنامه کمک به ارتقا، ترویج و گسترش زیست بوم های نوآوری و بخصوص بازیگران نقش آفرین آنها است؛ البته دانشگاه ها، مراکز رشد، تامین کننده های مالی، شرکت‌های دانش بنیان، شتابدهنده‌های کسب و کار، پارک‌های علم و فناوری، صندوق های مخاطره پذیر و صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان بازیگران اصلی این مجموعه می‌باشند.