دوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسی

دوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسی

New horizons in basic jurisprudenceپوستر دوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسی

دوفصلنامه افق‌های نو در فقه سیاسی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

 دوفصلنامه افق های نو در فقه سیاسی علمی تخصصی انجمن فقه سیاسی می باشد.