دوفصلنامه پرتو خرد

دوفصلنامه پرتو خرد

The beam of wisdomپوستر دوفصلنامه پرتو خرد

دوفصلنامه پرتو خرد توسط انجمن علمی پژوهشی فلسفه و جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله به زبان فارسی در حوزه های مرتبط منتشر می شود.