دوفصلنامه اندیشه های قرآنی

دوفصلنامه اندیشه های قرآنی

Quranic Thoughtsپوستر دوفصلنامه اندیشه های قرآنی

این نشریه در زمینه موضوعات قرآنی منتشر می شود و در صدد است با ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی نسبت به تحلیل، نقد و بررسی اندیشه های مطرح در حوزه قرآنی و طرح موضوعات ومسائل نو چاره اندیشی نموده و به چالش های فکری فراروی انسان امروز خصوصا در جهان اسلام پاسخگو باشد.

دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی پژوهشی علوم و تفسیر قرآن کریم نمایندگی مشهد مقدس میباشد.