دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی

دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی

Visual Arts Studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی

دو فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی با رویکرد علمی - پژوهشی بر اساس مجوز شماره۸۸/۷۱۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه  هنرهای تجسمی(نقاشی، مجسمه سازی، فرش، صنایع دستی و ...)چاپ و نشر می گردد.مقالات، محصول علمی پژوهشگران، محققان و استادان گرامی می باشد و هدف توسعه و ترویج دستاوردهای علمی - پژوهشی پژوهشگران در کشور و تبادل تجربیات علمی می باشد.