دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

The journal of Studies in Comparative Religion and Mysticismپوستر دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی

دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده و از استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت می کند یافته‌های جدید  خود در حوزه ادیان، عرفان، دین شناسی و الهیات را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارند و بدین وسیله، دین خود را به جامعه و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

هدف از انتشار دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی کمک به تعالی دانش و گسترش نتایج پژوهش‌های اصیل در زمینه ادیان و عرفان در داخل و خارج کشور، بویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد. از این رو هر گونه مقاله‌ای که در یکی از حوزه های تاریخ ادیان، ادبیات عرفانی و تصوف، دین پژوهی و رویکردهای آن، مطالعات مقایسه ای ادیان و عرفان، دین و اخلاق، دین و اسطوره، دین و محیط زیست، دین و توسعه، گفتگوی بین ادیان نوشته شده و از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی جهت چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.