مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها

مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها

Industrial Engineering and Systems Managementپوستر مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها

دفتر تحریریه مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها از همه متخصصان و صاحبنظران محترم در حوزه های مختلف رشته مهندسی صنایع  جهت ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد.

کلیه مقالات می بایست  در زمینه مهندسی صنایع  باشد.
 مقالات ارسالی نباید پیشتر در نشریه ای دیگر منتشر شده باشد.