مجله گفتمان اندیشه

مجله گفتمان اندیشه

Discourse of Thought
مجله گفتمان اندیشه یک مجله غیربر خط است که به صورت دوفصلنامه منتشر می شود.

صاحب امتیاز این نشریه جامعه المصطفی (ص) العالمیه -مرکز علمی تربیتی المصطفی واحد آشتیان می باشد.

مجله گفتمان اندیشه پذیرای مقالات شما عزیزان است.