مجله اندیشه مذاهب اسلامی

مجله اندیشه مذاهب اسلامی

Comprative studies in the field of Islamic denominationsپوستر مجله اندیشه مذاهب اسلامی

مجله اندیشه مذاهب اسلامی به صورت دوفصلنامه توسط جامعه المصطفی ص العالمیه منتشر می شود.

زبان انتشار مقالات فارسی است.