دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران

دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران

Interdisciplinary Studies of Iranian Architectureپوستر دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران

دوفصلنامه «مطالعات میان رشته ای معماری ایران»، وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، نشریه ای تخصصی است که محوریت اصلی آن معماری، شهرسازی، و برنامه ریزی شهری و روستایی است. همچنین، ارتباط میان رشته ای با زمینه های مرمت، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی، زیبایی شناسی، اقتصاد، جغرافیا، عمران، مدیریت، گردشگری، باستان شناسی، فلسفه و جامعه شناسی دارد.
محتوا و حوزه های راهبردی مجله
نقش حکمت نظری و عملی فرهنگ اسلامی در خلق آثار معماری و شهرسازی
تبیین روش های تحقیق و جایگاه میان رشته ای از طریق برقراری ارتباط بین معماری و رویکردهای فرهنگی، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی، زیبایی شناسی و...
آسیب شناسی در مبانی و آثار معماری و شهرسازی معاصر ایران از منظر فرهنگی
بررسی تطبیقی زیبایی شناسی در سبک ها و مکتب های مختلف معماری
بررسی تطبیقی فلسفه معماری مکاتب و سبک های مختلف در مقایسه با فلسفه معماری اسلامی (ایده پردازی، خلاقیت، نمادپردازی، معناگرائی، فلسفه تاریخ معماری، جامعه شناسی معماری و...)
تبیین رابطه انسان با طبیعت و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و دیگر مکاتب
بررسی تعاملی ادراک انسان با محیط مصنوع (از قبیل: ایده های فضایی، هندسی، نمادها، آرایه ها، احجام، مصالح و...)
تاثیر اخلاق حرفه ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی، حقوق زیست محیطی و... در فرایند طراحی معماری و شهرسازی
استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصیل دوران اسلامی جهت تحقق پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظریه ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در ایران و جهان