مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز

مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز

Technovations of Electrical Engineering in Green Energy Systemپوستر مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز

فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) است. این نشریه با کسب مجوز از کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی به شماره ۷۹۴۰۶/۷۳/ص راه اندازی شده است. نشریه دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۹۲۲۶۴ می باشد. این نشریه قبلا با عنوان فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز (چهار شماره نخست) انتشار یافته است.