فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی

فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی

Scientific Quarterly Journal of Political Law Approachesپوستر فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی

فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی وابسته به موسسه طنین نوین عدالت جاهد و موسسه تابع (همیار طنین جاهد) با شماره ثبت ۴۳۱۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۸۳۷۴۶ به استناد مجوز شماره ۸۰۴۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

برخی حوزه‌های تخصصی تعریف‌شده به شرح ذیل است:

- حقوق سیاسی

- حقوق جزای سیاسی

- تاثیر جغرافیای سیاسی در جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- آسیب‌شناسی حقوقی و سیاسی منجر به جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی

- کلیت جرائم علیه امنیت داخلی

- کلیت جرائم علیه امنیت بین‌المللی

- قوانین و مقررات بین‌المللی حقوقی منبعت از روابط سیاسی

- مولفه‌های حقوقی و سیاسی حکمرانی خوب

- نقش سازمان‌های بین‌المللی در جرائم علیه امنیت و مسائل سیاسی پیرامون آن

- مولفه‌های جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی سیاسی در جرائم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی

- و... دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه‌های تخصصی که قابلیت بحث و بررسی به‌موازات محورهای اعلامی را دارد.