فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای

فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای

Journal of "Urban and Regional Policyپوستر فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای

«سیاستگذاری شهری و منطقه ای» نشریه ای است با رویکرد علمی که با هدف نظریه پردازی، روش شناسی معاصر، موضوعات هنجاری و تجربی در مطالعات سیاستگذاری شهری و منطقه ای، تحولات سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی در حوزه شهری و منطقه ای با کسب مجوز انتشار از سی امین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۹.۳ مطابق با نامه شماره ۵۶۳۳۷/۳۲/ص/، مقاله های علمی در حوزه سیاستگذاری شهری و منطقه ای را به صورت فصلنامه منتشر می کند. این نشریه از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می شود.

حوزه پذیرش مقالات: نظریه پردازی، روش شناسی معاصر، موضوعات هنجاری و تجربی در مطالعات سیاستگذاری شهری و منطقه ای، تحولات سیاسی ، اقتصادی،
فرهنگی و جمعیتی در حوزه شهری و منطقه ای