مجله الاجتهاد المعاصر

مجله الاجتهاد المعاصر

Contemporary Ijtihad magazine
این مجله توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به زبان عربی منتشر می شود.