مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان

مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان

Journal of Human science Researchپوستر مجله پژوهش های علوم انسانی نقش جهان

مجله پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان ، مجله تخصصی فلسفه است که به تولید علم در این حوزه و ارتقاء بنیان‏های معرفتی مطالعات فلسفی اهتمام دارد.

طرح مسئله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همه حوزه‏هایی که به نحوی با اندیشه و تفکر  گره خورده‏اند از جمله اهداف این نشریه است.  این فصلنامه در دانشگاه اصفهان بستر مناسبی پیش روی پژوهشگران و علاقمندان گشوده تا با این هدف از تمام استادان، محققان و دانش پژوهان دعوت کند مقالات خود را ارسال نمایند و در این برهه از زمان، دین خود را به جامعه اسلامی و پویندگان راه حقیقت ادا نمایند.

چشم اندازها:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتا درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، دوفصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند.