دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه

دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه

Studies on the principles of Imami jurisprudence
دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات اصول فقه امامیه بر اساس نامه شماره ۶۱۱۴ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه‌های علمیه مورخ ۱۳۹۵.۷.۱۹ از شماره اول حایز رتبه علمی ترویجی گردیده است.

رویکرد مطالعات اصول فقه امامیه
علم اصول فقه به عنوان منطق استنباط مرهون تلاش‌های شبانه روز فقیهان سخت‌کوش در طول بیش از هزار سال است. این جریان مبارک در این دوران طولانی، فراز و فرودهایی داشته است اما هرگز متوقف نشده است. در ساختن بنای محکم و عظیم علم کارآمد اصول فقه و تکامل آن، اصولیان بی‌شماری سهیم بوده‌اند و در این میان در هر دوره تعدادی از اصولیان با ابتکارها و نوآوری‌های خود در تکامل آن سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند، بی‌شک آشنایی با این تحولات، عوامل موثر و شخصیت‌های تاثیرگذار در درک بهتر این علم نقش بسزایی دارد، وحید بهبهانی با منطق قوی به مقابله با افکار اخباریگری پرداخت و یکایک شبهات آنان را در باب اجتهاد و تقلید، اصول فقه، عقل، اجماع و... با پاسخ‌های قوی و محکم از میان برداشت، لذا در اندک زمانی حوزه‌های دینی به تسخیر مجدد مجتهدان درآمد و بازار اجتهاد رونق دوباره‌ای گرفت. شیخ انصاری با استفاده از شیوه وحید بهبهانی به بازسازی و تکمیل دستگاه اجتهادی پرداخت و با ابتکارات و نوآوری‌های خود هم در اصول و هم در فقه حوزه‌های علمیه را به تسخییر خود درآورد، شاگردان شیخ انصاری به نقل افکار شیخ بسنده نکردند، بلکه با دید نقادانه در مسیر تکمیل و پختگی دستگاه اجتهادی شیخ گام برداشتند؛ ایده‌های نویی در علم اصول به صحنه آمد. رویکرد اصول فقه امامیه عبارت است از توجه به شیوه‌های اجتهادی و ساختار مکتب و مبانی مهم اصولی و فقهی هر یک از فقیهان تاثیرگذار در طول تاریخ، پیگیری تحولات ایجاد شده در مبانی اصولی و فقهی فقیهان در دوره‌های مختلف و چگونگی تاثیر مبانی در مکتب فقهی فقیهان، بررسی تاریخ تحولات اصول و فقه در کنار یکدیگر و توجه ویژه به نگاه‌های نوی که در اصول فقه امامیه مطرح شده است.