فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی

فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی

Studies of ethics and behavior in accounting and auditingپوستر فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی

فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم منتشر می شود.

این مجله در حوزه های حسابداری، اخلاق حسابرسی مقاله می پذیرد.