دوفصلنامه نسیم خرد

دوفصلنامه نسیم خرد

nasimekheradپوستر دوفصلنامه نسیم خرد

مجله «نسیم خرد» برپایه مصوبه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۵۶۹ جلسه ۱۲۹ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ کمیسیون نشریات علمی حوزه‌های علمیه، درجه «علمی پژوهشی» رتبه (ب) دریافت نمود. این ارتقاء رتبه شماره‌های ۱۴ و پس از آنرا فرا می‌گیرد و شماره‌های ۱ تا ۱۳ درجه «علمی ترویجی» رتبه (ج) دارند.

موضوع: فلسفه و زیرشاخه.های مرتبط با آن * ترتیب انتشار: دوفصل‌نامه

سیاست داوری: دوسویه ناشناس * متوسط زمان داوری: دو تا پنج ماه

سیاست پرهیز از سرقت علمی: سامانه مشابه‌یاب متون (سمیم نور)

دسترسی: رایگان (تمام متن) * هزینه انتشار: ۵۰۰.۰۰۰ تومان