پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی

پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی

The Research Paper on Bakhtiari Studies and Iranian Ethnicitiesپوستر پژوهشنامه بختیاری شناسی و اقوام ایرانی

اهداف مجله بختیاری شناسی و اقوام ایرانی:

۱.مطالعات زبان‌شناختی تاریخی و هم‌زمانی بختیاری و اقوام ایرانی؛

۲.معرفی، ارزشیابی و آسیب‌شناسی آثار و پژوهش‌های بختیاری شناسی و اقوام ایرانی؛

۳. هویت؛ توسعه هویت فرهنگی و اجتماعی در جامعه بختیاری و اقوام ایرانی؛

۴.فرهنگ آداب و رسوم؛ نقش آن در روابط خانواده و انسجام اجتماعی اقوام ایرانی؛

۵.میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی و توسعه آن در مناطق بختیاری و اقوام ایرانی؛

۶.مطالعات مواد فرهنگی بر اساس رویکردهای باستان‌شناختی اقوام ایرانی؛

۷.مردم ­شناسی؛ از اسطوره ­شناسی تا آیین ­ها، مناسک و جایگاه زنان و در جامعه بختیاری و اقوام ایرانی.