فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی

فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی

Quality and Durability of Agricultural Products and Food Stuffsپوستر فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی

فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به عنوان یکی از نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان) از تاریخ ۱۳۹۹.۹.۴ بر اساس مجوز شماره ۴۲۹۷۲/۷۳/ص/۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی و مجوز اداره ارشاد اسلامی به شماره ۴۰۴۰۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۳ فعالیت خود را آغاز نموده است . این نشریه مقالات علمی - پژوهشی پژوهشگران محترم که حاوی یافته های نوین در ارتباط با تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بوده و قبلا در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی منتشر و ارسال نشده باشند را پس از بررسی و داوری به چاپ می رساند.

حوزه های تحت پوشش:

ماندگاری و ذخیره سازی فراورده های غذایی و تولیدات کشاورزی
فناوری های نوین در زمینه نگهداری مواد غذایی و کشاورزی
زیست فناوری مواد غذایی و تولیدات کشاورزی
سنتز و شناسایی نگهدارنده های سالم جهت فراورده های غذایی و کشاورزی
فساد مواد غذایی
روش های کنترل بیولوزیک مواد غذایی و تولیدات کشاورزی
اندازه گیری ریز مغذی ها ، باقیمانده سموم و آفت کش ها در تولیدات کشاورزی
کود های بیولوزیک
سایر حوزه های نوین مرتبط.